جلسه هماهنگی هیئت های ورزشی جهت دومین جشنواره مهر اروند

عکاس : سجاد ایمانیان