جلسات اداره ورزش و جوانان آبادان

جلسات اداره ورزش و جوانان آبادان

شهریور ماه ۹۴:

جلسه هماهنگی هیئت های ورزشی جهت دومین جشنواره مهر اروند