نشست اهالی ورزش با مسئولین سازمان منطقه آزاد اروند

عکاس : سجاد ایمانیان