اختتامیه دومین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی مهر اروند