شرایط و مراحل صدور مجوزتاسیس باشگاه

فرایند صدور مجوز تأسیس امور باشگاههای استان خوزستان

  1. درخواست تأسیس از جانب متقاضی  به اداره ورزش وجوانان شهرستان ، دستور مدیریت یا معاونت و ثبت در  دبیرخانه و ارجاع به امور باشگاه ها ی شهرستان
  2. ارائه مدارک مورد نیاز اولیه وشخصی مؤسس و مدیر داخلی از طرف متقاضی جهت معرفی برای گرفتن گواهی سوءپیشینه و عدم اعتیاد
  3. ارائه سوء پیشینه وعدم اعتیاد ومعرفی به حراست   اداره کل ورزش وجوانان جهت گرفتن تاییدیه حراست  اداره کل ( زمان مورد نیاز  طبق نظر اداره حراست  ۲۵ الی ۴۵ روز)
  4. صدور استعلامهای اداره اماکن ، حقوقی ، بهداشت ، هیأتهای ورزشی ، بیمه ورزشی و مسئولیت مدنی ، ساختمانی ، پس از ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز از جانب متقاضی 
  5. ارائه کلیه پاسخ های استعلامهای صادره مرحله قبل توسط متقاضی و درج در پرونده توسط اداره ورزش وجوانان شهرستان وارسال پرونده به اداره کل ورزش وجوانان استان
  6. رسیدگی به پرونده متقاضی و آماده شدن کامل پرونده جهت طرح در کمیسیون ماده پنج استان  توسط امورباشگاههای اداره کل
  7. در صورت کامل بودن پرونده ، طرح در کمیسیون ماده پنج استان ، تأیید و  امضاء کلیه اعضاء کمیسیون ماده پنج در پرونده و صدور مجوز و امضاء و تأیید نهایی مجوز توسط مدیر کل
  8. تحویل به متقاضی و اخذ رسید