مدارک مورد نیاز تاسیس باشگاه

              مدارک مورد نیاز متقاضیان دریافت مجوزتاسیس باشگاه ورزشی                       فرم شماره ۷
 
مدارک مورد نیاز
تکمیل فرم درخواست تاسیس توسط متقاضی ( دارای تاریخ و شماره ثبت در دفتر اداره ورزش و جوانان شهرستان و یا استان باشد) . ذکر ایمیل به دلیل اینکه ارتباط کاری از سال ۹۱ از طریق ایمیل می باشد الزامی است .
نکته : در خواستهایی که از جانب ادارات و ارگانهای دولتی ی صورت میگیرد باید از سوی بالاترین مقام اداره و ارگان دولتی صادر شده باشد .
نکته : برای ادارات و ارگانهای دولتی نیازی به ارایه مدارک از بالاترین مقام دستگاه اجرایی نمی باشد ولیکن ارایه مدارک برای مدیران داخلی الزامی است .
نکته :جهت شرکت ها علاوه بر مدارک مورد نیاز مدیران داخلی ، مدارک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره الزامی می باشد.
نکته: ارائه مدارک ثبت شرکتها وکپی برابربا اصل اساسنامه ، شرکت نامه،آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه های کثیر الانتشار که اهداف ورزشی در آن قید شده باشد.
ارائه روگرفت برابر اصل شده مدارک زیر که در دفاترخانه های محضری  برابر اصل گردد:( تمام صفحات شناسنامه – کارت ملی – کارت پایان خدمت – مدرک تحصیلی)
*داشتن مدرک دیپلم جهت شخص موسس نیاز نمی باشد .
*کلیه مدیران داخلی می بایست حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و متأهل باشند.
*جهت مدیران داخلی  رشته بیلیارد داشتن تأهل و حداقل مدرک فوق دیپلم تربیت بدنی و یا لیسانس غیر مرتبط الزامی است .
مدارک موسس ۳ سری
مدارک مدیران ۲ سری
عکس رنگی، زمینه سفید  ۳*۴ (جهت موسس – مدیران داخلی آقایان و بانوان )
هرکدام ۵  قطعه
ارائه پوشه روغنی یکرنگ
۲ عدد
ارائه اصل گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد ( جهت موسس  و مدیران داخلی آقایان و بانوان  )
و تأییدیه حراست اداره کل
*توجه : مدت زمان تأییدیه حراست از زمان صدور تأییدیه تا زمان طرح در کمیسیون ماده پنج استان ۶ ماه میباشد لذا درصورتی بعداز ۶ماه متقاضی موفق به تکمیل پرونده خودنشد باید مجدداَ نسبت به ارائه سوء پیشینه وعدم سوء اعتیاد ونظریه جدیدحراست اقدام نماید.
۲ سری کپی
تاییدیه اداره  اماکن درخصوص مکان باشگاه
ارائه پلان ساختمانی بصورت کامپیوتری ( زیر بنای مفید حداقل ۱۵۰ متر مربع ) و تأییدیه اداره فنی مهندسی اداره کل
ارائه کپی برابر اصل سند مالکیت به همراه تعهدنامه محضری مبنی براستفاده ملک جهت افرادی که ملک به نام خود موسس است .
اصل اجاره نامه محضری به مدت حداقل ۲ سال و ارائه رضایت نامه ۲ ساله ازمالک مبنی براستفاده مکان بعنوان باشگاه جهت افرادی که ملک را اجاره یا رهن نمودند.
* تائیدیه اسناد مالکیت یا اجاره توسط واحد امور حقوقی اداره کل
تائیدیه اداره بهداشت در خصوص مکان باشگاه
کپی برابر اصل بیمه نامه مسئولیت مدنی ( بی نام حد اقل ۳ نفر  )
تکمیل فرم های مشخصات موسس ، مدیر ، آیین نامه باشگاه ، فرم های خود اشتغالی وشناسنامه باشگاه
تاییدیه هیئت ورزشی در رشته های مورد درخواست ( نامه جوابیه هیئت دارای مهر ، شماره و تاریخ باشد )
فرم قرارداد مربیان توسط هیئت مربوطه مهر شود (تاریخ ، مدت قراداد و مبلغ قرارداد – ساعات حضور مربی قید گردد) روگرفت کارتهای مربیگری در رشته های مورد درخواست ( کپی کارت ) در هیئت برابر اصل گردد
فرم تعهدنامه محضری موسس ( ۴۸ بند در برگه محضر تایپ وثبت شود)  – فرم تعهدنامه مدیران داخلی آقایان و بانوان  مبنی بر حضورشان در ساعات قانونی کار باشگاه و تعهد نامه مربی مبنی بر حضور در باشگاه  در ساعات تمرین وتأیید توسط اداره ورزش وجوانان  شهرستان
نام ، آرم و پرچم باشگاه دراندازه A4 ( از انتخاب نام های لاتین  خودداری شود )
ارائه کروکی کامپیوتری شده از محل و موقعیت باشگاه
نامه ارسال مدارک فوق از اداره ورزش و جوانان شهرستان و ارائه کمیسیون فرعی شهرستان
فیش واریزی به حساب ۴۰۰۱۰۰۵۵۰۲۰۱۰۷۸۸  ( ۴۰۰ هزار ریال در اهواز – ۳۰۰ هزار ریال در  شهرستان  )   بنام صدور پروانه باشگاه وزارت ورزش وجوانان      نزد بانک ملی
توجه :  مدت زمان تکمیل پرونده از زمان درخواست اولیه  تا زمان اخذ مجوز چهار ماه ( ۱۲۰ روز) می باشد در صورت عدم تکمیل پرونده در موعد مقرر ، کلیه مدارک پرونده باطل و از سیکل اداری خارج و بایگانی می گردد.