فرایند صدور مجوز احداث موافقت اصولی دارای زمین

فرایند صدور مجوز احداث (موافقت اصولی دارای زمین ) توسط امور باشگاههای ورزشی استان خوزستان
  1. درخواست موافقت اصولی دارای زمین  از جانب متقاضی ، به اداره ورزش وجوانان  شهرستان
  2.    ارجاع به امور باشگاهها ی ورزش وجوانان شهرستان جهت  تشکیل پروندهدبیرخانه
  3. ارائه مدارک شخصی از سوی متقاضی  جهت معرفی برای گرفتن سوء پیشینه وعدم اعتیاد
  4. صدور معرفی نامه به حراست  ادار ه کل جهت گرفتن تاییدیه حراست
  5. ارائه طرح توجیهی  ونقشه های اجرایی کامل وگرفتن تاییدیه اداره فنی ومهندسی اداره کل ورزش وجوانان
  6. ارائه کپی برابر باصل سند مالکیت  با کاربری ورزشی وتاییدیه امورحقوقی ادار کل ورزش وجوانان
  7. صدور استعلام ها  به ادارات : محیط زیست – راه و شهرسازی- شرکت آب و فاضلاب – منابع طبیعی-  مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل جنوب – شرکت  برق و منطقه ای – شرکت ملی گاز – شرکت ملی نفت –  دفتر فنی و مهندسی استانداری-سازمان جهاد کشاورزی – میراث فرهنگی و گردشگری
  8. ارائه کلیه پاسخ های استعلامهای صادرشده مرحله قبل  توسط متقاضی و درج در پرونده وارسال پرونده به اداره کل توسط اداره  ورزش وجوانان شهرستان
  9. در صورت کامل بودن پرونده ، طرح در کمیسیون ماده پنج استان و تأیید و امضاء کلیه اعضاء کمیسیون ماده پنج در پرونده و صدور مجوز و امضاء و تأیید نهایی مجوز توسط مدیر کل
  10. تحویل مجوز به متقاضی و اخذ رسید